magyarul
in english
Ügyek, melyekben hozzánk fordulhatnak
Bemutatkozás
Szolgáltatások
Offshore cégek
Ügyfélfogadás
Díjak
Impresszum
Elérhetőségek
ChinaCham

A Dr. Szalmási Ügyvédi Iroda hazai és külföldi ügyfeleinek teljes körű jogi szolgáltatást kínál magyar és angol nyelven.

Foglalkozunk többek között agrárjoggal, adójoggal, ingatlanügyletekkel, család- és dologi jogi (tulajdonnal, használattal, bérlettel kapcsolatos) ügyekkel, nemzetközi magánjoggal, polgári perekkel, szerződések jogával, munkajoggal, közszolgálati és hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos ügyekkel, valamint társasági joggal, cégeljárással, kereskedelmi joggal, kártérítési ügyekkel, társadalmi szervezetek, valamint társasházak alapításával és jogi képviseletével, közbeszerzési és beszerzési ügyekkel, versenyjoggal, Európai Unió jogával, önkormányzatok jogi képviseletével (általános vagy eseti megbízás alapján), valamint gazdasági és egyéb szabálysértési és büntetőjogi ügyekkel, továbbá bevándorlási és letelepedési ügyekkel.

Az ügyfél igénye szerint igazságügyi szakértők, könyvelők, könyvvizsgálók, banki szakemberek, ingatlanforgalmi szakértők bevonásával komplex ügyfélképviseletet is ellátunk, akár üzletviteli tanácsadás keretében is.

Az iroda kapcsolódik a TAKARNET rendszerhez, amely azonnali hozzáférést biztosít az ingatlan-nyilvántartáshoz, továbbá on-line kapcsolatot biztosít az IRM céginformációs rendszeréhez, valamint lehetőség nyílik a személyi azonosító okmányok valódiságának ellenőrzésére a KEK KH adatbázisa alapján.

Az egyes ügycsoportok részletes leírása

Társasági jog
Az Európai Unió joga, kereskedelmi jog és nemzetközi kereskedelem
Beruházások és finanszírozásuk
Bank- és pénzügyi jog
Versenyjog és fogyasztóvédelmi jog
Közbeszerzések
Közigazgatási jog, önkormányzati jog
Szabálysértési ügyek
Jogi közreműködés büntetőügyekben
Adóügyekben ellátott képviselet
Munkaviszonnyal (közszolgálati és szolgálati jogviszonnyal) kapcsolatos ügyek
Tartózkodással, munkavállalással, bevándorlással és állampolgársággal kapcsolatos ügyek
Orvosi műhiba-perek
Biztosítási jog
Képviselet gazdasági ügyekben és választott bíróság előtt
Ingatlanjog
Családi jog és öröklési jog
Szellemi alkotások joga, szerzői jogi ügyek
Társadalmi szervezetek
Peres képviselet rendes és választott bíróságok, vagy nemzetközi fórumok előtt
Nemperes eljárások

Társasági Jog

Gazdasági társaságok (betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok és részvénytársaságok, stb.) létesítő okiratának elkészítése és módosítása, az elkészített okiratok ellenjegyzése és a cégalapítással (módosítással) kapcsolatos cégbírósági ügyintézés, szükség szerint adóhivatali ügyintézéssel. Belső szabályzatok elkészítése tanácsadással. (SZMSZ, Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági ügyrend, Számviteli-, Selejtezési-, Pénzkezelési-, Ügyviteli- és Iratkezelési Szabályzat; speciális tevékenységi körrel rendelkező vállalkozások esetében: Minőségbiztosítási-, Környezetvédelmi Szabályzat).

Céginformáció szolgáltatása on-line hálózattal.

Társaságok teljes körű jogi képviselete. Közreműködést vállalunk üzletrészek adásvételénél, átalakulásoknál, tőkeszerkezet-változtatásoknál, likviditási gondok megoldásánál. Felvásárlás, értékesítés, közös vállalat létrehozása kapcsán számíthat szakértelmünkre.

Tanácsot adunk Cége napi üzletmenetéhez, kiemelkedő jelentőségű ügyletek lebonyolításához.

Speciális társaságok (offshore társaságok, vízgazdálkodási társulat, erdőbirtokossági társulat, vadásztársaság) alapítása.

Nonprofit társaságok alapítása.

Az Európai Unió joga, kereskedelmi jog és nemzetközi kereskedelem

Ügyfeleink részére jogi tanácsadási tevékenységet látunk el a nemzetközi kereskedelem valamennyi lényeges területén (kereskedelmi szerződésrendszerek, belföldi és nemzetközi értékesítési szerződések, franchise és ügynöki szerződések, szállítási és fuvarozási szerződések).

Tanácsadás az Európai Unió jogáról, a nemzetközi kereskedelmi és szállítási szokványokról, a különböző nemzetekhez tartozó szerződő partnerek jogviszonyaira alkalmazandó jog kiválasztásáról, valamint a szerződésszerű teljesítés megfelelő biztosítékainak kialakítása tárgyában.

Beruházások és finanszírozásuk

Tapasztalatunk szerint a beruházásoknál kiemelkedő jelentőségű a helyi viszonyokat ismerő ügyvéd közreműködése. Segítséget nyújtunk a project financingtól az ingatlan kiválasztásán, fejlesztésén át (megvásárlás, bérlés, közművesítés, környezetvédelmi előírásoknak történő megfelelés, hatósági engedélyek megszerzése) a teljes kivitelezésig, továbbá a gazdasági társaság létrehozatalához.

Bank- és pénzügyi jog

Kinnlevőség-behajtás, projekt-és refinanszírozási szerződések, garanciavállalási szerződések, lízing és faktoring.

Versenyjog és fogyasztóvédelmi jog

Tisztességtelen verseny és fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma, gazdasági versenyt korlátozó megállapodások miatti eljárások, vállalkozások összefonódása kapcsán felmerült versenyjogi kérdések, cégcsoport bővítéssel kapcsolatos tanácsadás, képviselet versenyjogi ügyekben.

Jogi tanácsadás a kereskedelmi forgalomra vonatkozó fogyasztóvédelmi jogi előírásokkal kapcsolatban, képviselet a fogyasztóvédelmi eljárásokban.

Közbeszerzések

Ügyvédi szolgáltatásként mind a 2003 évi CXXIX. törvény szerinti ajánlatkérők, mind pedig az ajánlattevők igénybe vehetik a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, valamint a külön kormányrendeletek szerinti különleges beszerzésekre vonatkozó jogi tanácsadást. Vállaljuk a szükséges okiratok (pályázatok, részvételi jelentkezés, ajánlatok) elkészítését, vagy véleményezését, illetve azok jogi szempontból történő ellenőrzését, valamint képviseletet akár a békéltető eljárásban, akár a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti eljárásban, illetve a bírósági eljárásban is.

Közigazgatási jog, önkormányzati jog

Állami szervek, helyi, kisebbségi és területi önkormányzatok és intézményeik jogi képviselete, jogi tanácsadás.

Jogi tanácsadás illetékekkel, adókkal, építésügyi eljárásokkal kapcsolatos, társadalombiztosítási, adójogi és egyéb közigazgatási ügyekben.

Birtokvitával, bevándorlással, letelepedéssel kapcsolatos ügyek.

Jogi képviselet közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során.

Szabálysértési ügyek

Közlekedési, pénzügyi, építés-rendészeti, munkavédelmi és foglalkoztatási, és egyéb szabálysértések során jogi képviselet ellátása, szükség szerint kifogás emelésével bírósági szakban is.

Jogi közreműködés büntetőügyekben

Jogi képviseletre terheltként, akár tanúként vagy sértettként is szükség lehet a büntetőeljárás bármely szakaszában (nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság előtt is). Az egyes nyomozati cselekményeknél (gyanúsítotti kihallgatás, tanúkihallgatás, helyszíni szemle stb.) részvételével, javaslataival, az ügyfél érdekeit szolgáló nyomozási cselekmények elvégzésével segíthető az ügyfél érdekeinek érvényesítése. Amennyiben az eljárás folyamán indokolttá válik, a védelem magában foglalja a fellebbezések során a bíróság előtti képviseletet is.

Az ügyfél által a büntető ügye kapcsán az ügyvéddel közölt adatokra vonatkozóan az ügyvéd soha nem hallgatható ki, az ügyvédi titok tárgyát képezi, még a megbízás megszűnése után is.

Közlekedési büntetőjog

A motorizáció széleskörű elterjedésével, a gépjárművek számának növekedésével és az egyre nagyobb teljesítményű járművek megjelenésével a közlekedési balesetek, káresemények száma napjainkra megsokszorozódott. A balesetek nyomán gyakran merül fel nagy kárérték, illetve sajnálatos módon gyakran következik be személyi sérülés, egészségkárosodás, vagy haláleset.

E területen - igazságügyi szakértők közreműködésével - a védői tevékenység mellett a közlekedési büntetőeljárásokban sértetti képviseletet ellátása is indokolt lehet, hiszen a büntető eljárások eredménye nagymértékben kihathat a polgári jogi követelések elbírálására is.

Gazdasági és pénzügyi büntetőjog

Katonai büntetőjog

Adóügyekben ellátott képviselet

Adójogi kérdésekben vállalunk szaktanácsadást, adóellenőrzés során adóhivatal előtti képviseletet és adótartozások rendezését. Az APEH-ügyintézés és az adóügyi perek során mindenképpen célszerű adószakértővel együtt eljáró ügyvéd segítségét igénybe venni annak érdekében, hogy a jogszerűen folytatott adózás mellett lehetőség szerint valamennyi kedvezményt igénybe lehessen venni.

Amennyiben az adóhatóság megállapításával az ügyfél nem ért egyet, lehetőséget biztosítunk igaza bizonyítására. Amennyiben ez az adóhivatali eljárás során még nem jár sikerrel, akkor bírósági jogorvoslatot eszközlünk.

Munkaviszonnyal (közszolgálati és szolgálati jogviszonnyal) kapcsolatos ügyek

A terület különösen az alábbiakat öleli fel akár a munkáltató, akár a munkavállaló oldaláról:

 • A munkaszerződés megkötésével és egyéb a munkaviszonnyal kapcsolatos jogi kötelezettségek rendezése;
 • Munkaviszony megszűnése, megszűntetése, csoportos létszámleépítés előkészítése, eljárás munkajogviszony jogellenes megszüntetése kapcsán, a munkavállaló végkielégítése;
 • A munkavállaló és a munkáltató kártérítési felelőssége;
 • A munkaidő, pihenőidő, szabadsággal kapcsolatos rendelkezések;
 • Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség;
 • Munkáltatói jogutódlás;
 • Különös foglalkoztatási szabályok;
 • Külföldi munkavállalók belföldi foglalkoztatása;
 • Munkaerő kölcsönzés, munkaerő kiszervezés (outsourcing);
 • Munkavédelem;
 • Tanulmányi szerződés;
 • Közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony esetén jogviszony létesítése, besorolás és pótlékok megállapítása, fegyelmi eljárás, kártérítési felelősség, jutalom és címadományozás, közszolgálati jogviszony megszüntetésével kapcsolatos ügyek;
 • Hivatásos és egyéb szolgálati jogviszonyokkal kapcsolatos megbízások;
 • Kollektív munkajog: kollektív szerződés megkötése, módosítása, felmondása, kollektív munkaügyi viták rendezése, üzemi megállapodás, közalkalmazotti megállapodás, az üzemi tanács elnökének és tagjainak, valamint az üzemi megbízottnak a megválasztása, munkavállalói és munkáltatói érdekvédelem és érdekegyeztetés

Ellátunk jogi képviseletet kártérítési, illetőleg közszolgálati (hivatásos szolgálati) jogviszony esetén fegyelmi eljárások során.

Tartózkodással, munkavállalással, bevándorlással és állampolgársággal kapcsolatos ügyek

Magyarországon való tartózkodással, külföldiek munkavállalásával, letelepedési engedély vagy állampolgárság megszerzésével

Orvosi műhiba-perek

A gyógyítással kapcsolatos jogfelfogás fejlődésével hazánkban is egyre hangsúlyosabbá válik a gyógyítók, az orvosok felelőssége a hivatásukra vonatkozó szabályok betartásáért. Amennyiben bebizonyosodik, hogy az adott esetben az irányadó szabályok megszegése és a veszélyhelyzet, vagy egészségromlás, esetleg halál között ok-okozati összefüggés áll fenn, a betegek, illetve hozzátartozóik az orvosi kezelés során elkövetett műhibák miatt kártérítési igényt érvényesíthetnek a műhibát elkövető orvossal, illetőleg az orvost alkalmazó intézménnyel szemben.

Orvosi műhiba miatti kártérítési igény esetén a beteg, illetve hozzátartozója követelheti egyrészt a kezelés miatt felmerült és igazolt költségei, valamint tényleges vagyoni kára megtérítését, másrészt a műhiba miatti nem vagyoni kárának megtérítését (utóbbi körbe tartozik pl. az ismételt műtét(ek) miatti fizikai fájdalom, esetleges maradandó károsodás, vagy a közvetlen hozzátartozó halála miatti veszteség kártérítése is).

Az ügyfél igénye szerint ilyen perekben akár az egészségügyi dolgozó, akár a beteg képviseletét vállaljuk.

Biztosítási jog

Kártérítéssel, igényérvényesítéssel és elszámolási ügyekkel kapcsolatos jogi képviselet peres vagy peren kívüli formában.

Képviselet gazdasági ügyekben és választott bíróság előtt

A mindennapi gazdasági élethez tartozó szerződések készítése.

Gazdasági társaságnál mindennapos, hogy valamilyen szerződésből adódóan igényt kívánnak érvényesíteni, vagy velük szemben élnek követeléssel. A gazdasági perekben történő képviselet kiterjed: bizományi, biztosítási fuvarozási, megbízási, szállítási, szállítmányozási, vállalkozási szerződésből eredő ügyekre.

Ezen eljárások rendes bíróság és - bizonyos feltételek fennállása esetén - választott bíróság előtt egyaránt indíthatók.

Ingatlanjog

Ingatlan vásárláskor teljes körű jogi átvilágítást vállalunk, értékbecslés készítése mellett.

Igény szerint elkészítjük ingatlan adás-vételi szerződéseit, előszerződéseit, ajándékozási, tervezési, építés-kivitelezési, bérleti- vagy üzemeltetési szerződéseit. Külföldi ügyfeleink e szolgáltatást kétnyelvű változatban is igénybe vehetik számottevő pluszköltség nélkül.

Közös tulajdonnal kapcsolatos szerződések.

Ingatlanközvetítők és ingatlankezelők részére jogi tanácsadás.

Kölcsön-hitel szerződések készítése és véleményezése, az ingatlanokat terhelő biztosítéki szerződések (jelzálogjog, vételi jog, elővásárlási jog, és egyéb bejegyezhető jogok) elkészítése, és ellenjegyzése, a biztosíték törlése.

Ingatlan tulajdonjog átruházásának bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba, földhivatali eljárások.

Felvilágosítást adunk az ingatlanok megszerzésével, illetve eladásával kapcsolatos adó- és illetékszabályokról.

Vállaljuk társasházak működésével kapcsolatos jogi tanácsadást, alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítését, közös tulajdon megszüntetésének előkészítését, tetőtér-beépítéssel kapcsolatban jogi tanácsadást.

Teljes körű jogi háttért biztosítunk ingatlan-beruházásokhoz, ideértve a projektcégek alapítását.

Közreműködés szabályozási tervek készítésében, ingatlanok átminősítése, területrendezés (telekmegosztás, telekalakítás).

Családi jog és öröklési jog

Házassági (vagyonjogi) szerződések, tartási és életjáradéki szerződések készítése. Végrendelet, öröklési szerződés szerkesztése. Peres és peren kívüli képviselet házassági, gyermek-elhelyezési, tartási, származás megállapítása iránti, valamint cselekvőképességet érintő perekben. Képviselet ellátása hagyatéki eljárásban és öröklési perekben.

Szellemi alkotások joga, szerzői jogi ügyek

Védjegyek és földrajzi árujelzők lajstromozása, ipari mintaoltalmi, szabadalmi és szerzői jogok érvényesítése, hasznosítási jogok átadása, átvétele, szoftverek miatt indult eljárások.

A szerzőt különböző személyiségi és vagyoni jogok illetik meg, ezek többségét azonban szerződéssel átruházhatja más személyre is. Tekintettel a szerzői jogi ügyek különös jellegére, indokolt, hogy ne csak jogvita esetén, hanem már azt megelőzően a szerződéseknél is megfelelő felkészültséggel rendelkező jogász járjon el mindkét fél érdekében.

Társadalmi szervezetek

Alapítványok, egyesületek, sportszervezetek létrehozása, alapító okiratok, belső szabályzatok készítése, államigazgatási szervekkel kötendő megállapodások, finanszírozási szerződések előkészítése.

Peres képviselet rendes és választott bíróságok, vagy nemzetközi fórumok előtt

 • Peren kívüli megállapodások, egyezségek;
 • Szerződésekkel, illetve azok megszegésével kapcsolatos ügyek, hibás teljesítéssel kapcsolatos (jótállási, szavatossági) perek, termékfelelősségi perek;
 • Kártérítési perek, nem vagyoni kárral kapcsolatos ügyek (személyiségi jogok megsértése, orvosi műhiba perek);
 • Családi jogi és öröklési jogi perek (pl. gyermek-elhelyezési, házassági, tartási, származás megállapítási és cselekvőképességet érintő perek);
 • Tulajdonjogi, illetve ahhoz kapcsolódó (pl. haszonélvezeti, vagy elővásárlási jog iránti) igények;
 • Sajtó-helyreigazítási perek;
 • Alkotmánybírósági, Európai Bírósági és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárások

Nemperes eljárások

 • Közigazgatási nemperes eljárások;
 • Végrehajtással kapcsolatos bírósági nemperes eljárások;
 • Fizetési meghagyásos eljárások.

 

 


Dr. Szalmási Ügyvédi Iroda
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 3. III/2.
Levelezési cím:1380 Budapest, Pf.: 1125
Email cím: gabor@drszalmasi.hu
Telefon: +36(1)312-4007
Fax: +36(1)354-1113